به منظور رفاه حال مشتریان، امکان ثبت و تمدید دامنه های اینترنتی توسط فراگسترش فراهم گردیده است. این خدمات به طور اختصاصی به مشتریانی که خدمات طراحی و توسعه وب و همچنین توسعه نرم افزار تلفن همراه را از فراگسترش مطالبه کرده اند، ارائه می شود.


صاحب امتیاز

تمام دامنه ها به صورت یک ساله ثبت شده و سال به سال باید توسط صاحبان دامنه تمدید گردد. همچنین تمام دامنه ها به نام مشتری ثبت شده و کنترل پنل اختصاصی دامنه در اختیار صاحب امتیاز دامنه قرار می گیرد.