فراگسترش آماده است به وب سایت ها و نرم افزار های پیاده سازی شده توسط این مجموعه خدمات پشتیبانی سالیانه ارائه نمایید. بعد از پیاده سازی هر پروژه ، بسته به نوع و امکانات آن مدت زمانی برای گارانتی در نظر گرفته می شود ( بین یک تا سه ماه ) و پس از آن ارائه خدمات تنها پس از عقد قرارداد پشتیبانی مقدور است


عقد قرارداد رسمی

فراگسترش به منظور ارائه خدمات پشتیبانی مناسب و جلب اعتماد مشتریان، اقدام به عقد قرارداد یک ساله رسمی نموده و طرفین قرارداد ملزم به رعایت مفواد قرارداد خواهند بود. قرارداد مطابق با قوانین جمهوری اسلامی ایران تنظیم می شود و تنها از طریق مراجع قضایی داخل کشور قابل پیگیری است.


شرایط پشتیبانی

خدمات پشتیبانی به صورت نفر ساعت در ماه ارائه می شوند و شامل پشتیبانی فنی است. ورود اطلاعات تنها به صورت محدود و موردی و تنها با ذکر در قرارداد مقدور است.